کاربرد صحیح May در مقابل Might در ترجمه مقاله

۱۳۹۷-۴-۱۳ ۱۶:۳۹:۰۸ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳|آموزش ها|بدون ديدگاه

اگر از شما بپرسند کدام یک از این جملات، برای بیان احتمال، درست است چه پاسخی می‌دهید؟

We may go to Disneyland.a

We might go to Disneyland.a

برای بسیاری از نویسنده‌ها، May و Might قابل جایگزین کردن هستند. برخی دیگر may را مودبانه‌تر قلمداد می‌کنند. متاسفانه هیچ کدام از این‌ها درست نیستند و کاربرد آن‌ها از نظر دستوری متفاوت است. در این مطلب قصد داریم کاربرد صحیح May در مقابل Might در ترجمه مقاله را توضیح دهیم.

زمان حال در مقابل زمان گذشته

از لحاظ دستوری، این دو واژه از نظر زمانی با هم تفاوت دارند. may برای بیان زمان حال به کار می‌رود و might برای بیان زمان گذشته. در کانتکست‌های زمانی، استفاده‌ی نادرست از آن‌ها به‌سرعت توجه انگلیسی‌زبان‌ها را جلب می‌کند.

نادرست

I thought I may go to the game

درست

I think I may go to the game یا I thought I might go to the game

برای بیان احتمال

در حالت کلی، تمایز may و might در احتمال وقوع رخدادها نهفته است. may happen احتمال وقوع بیشتری در مقایسه با might happen دارد. بیان مودبانه یا رسمیت تاثیری در این قاعده ندارد.

You may go to the wedding reception if there is a cash bar.a

You might go to the wedding reception if there is an open bar (and you will not have to pay for your drinks). a

You might go scuba diving in the Caribbean on your next vacation (once you get over your fear of water and get certified as a SCUBA diver). a

You may go to the aquarium next weekend to see the underwater sea life in a much safer environment.a

هر گاه انجام کاری برای شما بسیار سخت بود، یعنی احتمال رخداد آن پایین بود، از might استفاده کنید.

استثناء

همانند تمام قواعد زبان انگلیسی، چند استثناء هم وجود دارد:

از آنجا که might گذشته‌ی may است، اگر چیزی در گذشته اتفاق افتاده است، فارغ از میزان احتمال آن، از might استفاده کنید.

Peter and Jane might have fallen in love at first sight.a

اگر از جمله‌ای معنای «اجازه داشتن» برداشت شود، استفاده از may ممکن است نشانه‌ی این باشد که شما اجازه‌ی انجام آن را ندارید، نه اینکه احتمال آن وجود ندارد. برای مثال:

I may not have a second slice of pie for dessert

به این معناست که چیزی برای خوردن برای شما باقی نمانده یا اینکه اجازه ندارید بیش از این بخورید.

در مجموع، اگر پیش از فعل از may استفاده شود احتمال به وقع پیوستن آن بیشتر است؛ بالعکس، اگر پیش از فعل از might استفاده شود، احتمال به وقع پیوستن آن کمتر است. علاوه بر این، در جمله‌هایی که زمان‌شان گذشته است، از might استفاده می‌شود نه may.

ثبت ديدگاه