خطای وجه وصفی معلق (dangling participle) چیست؟

۱۳۹۷-۳-۳۰ ۲۱:۳۰:۳۹ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰|آموزش ها|1 ديدگاه

پیش از آنکه به خطای گرامری وجه وصفی معلق بپردازیم، ابتدا باید نقش وجه وصفی را در جمله‌های انگلیسی بررسی کنیم. وجه وصفی نقش‌های متعددی دارد. یکی از این نقش‌ها استفاده از فعل در جایگاه صفت است. برای مثال، speed فعل است، با افزودن ing به انتهای آن، به وجه وصفی حال (present participle) تبدیل می‌شود. لازم به ذکر است که وجه وصفی می‌تواند یا حال باشد یا گذشته (past participle). عبارت “a speeding car” نشان‌دهنده‌ی استفاده از وجه وصفی حال برای تغییر حالت اسم است.

عبارت‌های وصفی

قواعد دستوری انگلیسی اصطلاحات زیادی دارد. با این حال، این اصطلاحات آن‌چنان که فکر می‌کنید پیچیده نیستند. عبارت وصفی یکی از آن‌هاست. عبارت وصفی گروهی از واژه‌هاست  که در آن وجه وصفی توصیف‌کننده‌ی فاعل یا مفعول جمله است. وجه وصفی حال (present participle) دارای ing و وجه وصفی گذشته (past participle) دارای ed است.

چند مثال را مرور می‌کنیم:

عبارت وصفی حال           

Lying in the grass, I marveled at the clouds.a

بخش اول جمله، یعنی “Lying in the grass” عبارت وصفی حال است که فاعل را توصیف‌ می‌کند؛ فاعل جمله “I” است. “Lying” وجه وصفی حال است که در عبارت “Lying in the grass” آنچه را به وقوع