اجتناب از اشتباهات موازی نویسی (پاراللیسم) در نگارش مقاله علمی

۱۳۹۶-۸-۲۲ ۱۶:۴۱:۳۸ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲|آموزش ها|بدون ديدگاه

در نگارش، از ساختارهای موازی برای ساختن جملات مرکب یا تاکید بر یک موضوع خاص استفاده می‌شود. اما نکته مهم در موازی نویسی این است که همه عناصر این ساختارها، مثل حروف اضافه، کلمات، و زمان، با یکدیگر اصطلاحاً موازی باشند. اشتباهات مربوط به پاراللیسم بیشتر در جملاتی پیش می‌آیند که حاوی یک فهرست، مجموعه یا مقایسه باشند. در ادامه به متداول‌ترین اشتباهات پراللیسم اشاره شده است.

متداول‌ترین اشتباهات موازی نویسی

۱- لیست و مجموعه: وقتی در یک جمله به لیست یا مجموعه‌ای از دو یا چند چیز اشاره می‌کنید، باید مطمئن شوید که همه اجزای لیست از نظر گرامری ساختاری یکسان داشته باشند:

Incorrect sentence: Strategy for developing speaking skills includes using minimal response, how to recognize scripts and using language to discuss language

در این جمله، یک لیست ۳ تایی داریم که از نظر گرامری گروه اسمی هستند، اما ساختار یکی از آن‌ها با بقیه متفاوت است و اصطلاحاً موازی نیست. جمله زیر این اشتباه را رفع کرده است.

Correct sentence: Strategy for developing speaking skills includes using minimal response, recognizing scripts and using language to discuss language

۲- ناهماهنگی عبارات متصل‌شده با حروف ربط:

Incorrect sentence: Emma’s research highlights the importance of cell membrane and helps in improving drug uptake in the cell

در این جمله، دو عبارت با حرف ربط and به هم وصل شده و یک خبر مرکب ساخته‌اند؛ اما از نظر ساختاری موازی نیستند. در جمله زیر با بازنویسی عبارت دوم به شکل فعل و مفعول مستقیم، این مشکل حل شده است.

Correct sentence: Emma’s research highlights the importance of cell membrane and improves drug uptake in the cell

۳- ناهماهنگی در عبارات پس از حروف ربط همبستگی:

 Either A or B
Neither A nor B
Both A and B
Not only A but also B
Whether A or B

ساختار عبارات ربطی همبسته شبیه یکی از موارد فوق است. A و B باید از نظر ساختاری موازی باشند.

Incorrect sentence: The economist not only broke the code of honor but also was imparting false information to the committee

دقت نمایید که یکی از افعال گذشته ساده، و دیگری گذشته استمراری است.

Correct sentence: The economist not only broke the code of honor but also imparted false information to the committee

ثبت ديدگاه