تطابق نهاد و فعل در ترجمه و نگارش متون علمی

۱۳۹۷-۳-۲۲ ۱۶:۵۹:۱۷ +۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲|آموزش ها|بدون ديدگاه

نهاد و فعل (subject-verb) و پیوندی که مابین آن‌هاست هسته‌ی مرکزی جمله را تشکیل می‌دهند. نهاد قسمتی از یک جمله است که درباره آن سخن می‌گوییم. به عبارت دیگر، نهاد واژه یا گروهی از واژگان یک جمله یا بند است که درباره آن خبری می‌دهیم، یعنی صاحب خبر است. فعل نیز نمایانگر کار انجام شده یا یک رویداد یا یک حالت می‌باشد.

در کنار نهاد و فعل با استفاده از تعداد نامحدودی از واژه‌ها، بار معنایی جمله دستخوش تغییر می‌شود. مهم نیست که جمله چند صفت، قید و بند غیرمستقل دارد؛ واحد اصلی جمله  همواره ثابت باقی می‌ماند. پیوند میان فعل و نهاد تضمین‌کننده‌ی معنایی‌ است که از جمله برداشت می‌شود. در واقع، جمله زمانی کامل است که حداقل یک فعل و یک نهاد داشت باشد.

با این حال، تطابق میان نهاد و فعل اگر چه پیچیده به نظر می‌رسد، اما به‌محض اینکه جمله را به مولفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن تقسیم کنید، مسئله‌ای ساده و پیش پا افتاده می‌شود. یکی از مواردی که نویسنده‌های غیرانگلیسی زبان را دچار تردید می‌کند، اسامی گروهی (collective nouns) است، مانند committee، majority، و غیره.

“Majority” یک اسم گروهی است. این اسامی می‌توانند جمع باشند یا مفرد. جمع بودن یا مفرد بودن آن‌ها بستگی به این دارد که آیا به کل گروه اشاره کرده‌اید (نه اعضای تشکیل‌دهنده‌ی آن) یا درباره‌ی تک‌تک اشخاص حاضر در گروه صحبت می‌کنید.

Majority (مفرد)

The majority supports the new legislation.a

A large majority of the population is demanding the restoration of the park.a

Majority (جمع)

A majority of workers have access to some paid sick days, but substantial minority of them do not.a

A majority of the residents were polled.a

در جمله‌ی زیر

A majority of workers have access to some paid sick days, but substantial minority of them do not.a

“majority” یک واحد مستقل در نظر گرفته نمی‌شود و درباره‌ی وضعیت تک‌تک کارگران حاضر در آن واحد صحبت می‌شود. بنابراین، نهاد (a majority of workers) باید با فعل جمع (have access) به کار برود.

در جمله‌ی زیر

“The majority supports the new legislation”

“majority” یک واحد مستقل در نظر گرفته شده است و نویسنده بر تک‌تک اعضای تشکیل‌دهنده‌ی آن تاکید ندارد؛ در نتیجه، نهاد (the majority) با فعل مفرد (supports) به کار رفته است.

تطابق نهاد و فعل ممکن است گیج‌کننده باشد. برای اطمینان از صحت جمله، ابتدا باید اسم را تشخیص دهید و پس از مشخص شدن جمع با مفرد بودن آن، فعل را با اسم تطبیق دهید.

ثبت ديدگاه